Zwrot-Podatkow.pl - Zwrot podatku Norwegia - ulgi podatkowe

Ulgi podatkowe zwrot podatku Norwegia

Stosowanie odpowiednich ulg podatkowych niejednokrotnie umożliwia osiągnięcie wyższej kwoty zwrotu podatku z Norwegii. Uzyskanie ulgi wiąże się z dołączeniem do swojego wniosku o rozliczenie podatku dodatkowych dokumentów, niezbędnych do wyznaczenia jej wielkości. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o ulgach podatkowych możliwych do zastosowania w Norwegii, to koniecznie przeczytaj podstawowe informacje na ich temat, które zostały zamieszczone poniżej.


Ulga podatkowa dla osób posiadających miejsce zamieszkania w Polsce i w Norwegii

Ten rodzaj ulgi podatkowej mogą wykorzystać osoby, których mieszkanie w Norwegii i w Polsce przekracza określoną powierzchnię. Wysokość ulgi zależy również od liczby osób w nim zameldowanych:
 • w stosunku do jednej osoby – powierzchnia musi być większa niż 30m2,
 • dla dwóch osób – powierzchnia musi być większa niż 50m2,
 • dla trzech osób – powierzchnia musi być większa niż 70m2, itd.


Abyś mógł skorzystać z tej ulgi podatkowej, koniecznie powinieneś zgromadzić następujące dokumenty:

 • akt własności lokalu albo umowa najmu – oryginał dokumentu oraz kserokopia jego tłumaczenia przysięgłego na język angielski lub norweski. W dokumencie musi zawierać się szczegółowa informacja na temat metrażu lokalu wyrażonego w metrach kwadratowych, stanowiącego Twoje miejsce stałego pobytu w Polsce.
 • dokument potwierdzający metraż lokalu w Norwegii – dokumentem tym może być umowa najmu, jak też specjalne zaświadczenie od pracodawcy, itp. W dokumencie musi widnieć informacja na temat metrażu lokalu w Norwegii, wyrażona w metrach kwadratowych.
 • kserokopia rachunków za opłaty czynszowe – dokumenty tego rodzaju powinny obejmować opłaty czynszowe, które były ponoszone w rozliczanym przez Ciebie roku podatkowym. Mogą nimi być wyciągi z konta bankowego, potwierdzenie od administratora opłacanego lokalu, jak również odcinki Twojej pensji, jeżeli czynsz za Twój lokal pobierany był przez Twojego norweskiego pracodawcę bezpośrednio z Twojej wypłaty.


10% ulga podatkowa dla obcokrajowców

Polacy, którzy mieszkali i pracowali przez pewien czas w Norwegii mogą na podstawie tej ulgi podatkowej odliczyć sobie koszty poniesione na wydatki związane z utrzymaniem w tym kraju. Mogą to być koszty związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem oraz dojazdem do miejsca pracy.
Warunkiem, aby móc skorzystać z 10% ulgi dla obcokrajowców jest spełnienie następującej przesłanki:
 • obcokrajowiec powinien tymczasowo przebywać w Norwegii i pracować w tym kraju nie dłużej niż 2 lata lub pozostawać w trakcie trwania stosunku pracy w Norwegii, w sytuacji, w której z ulgi tej wcześniej nie korzystał.
Ulga podatkowa dla obcokrajowców nie jest związana z innymi ulgami podatkowymi w tym kraju. Wyjątkiem od tego stwierdzenia jest jedynie Minsterfradrag, czyli osobista ulga podatkowa oraz ulga związana z opłacaniem składek członkowskich w związkach zawodowych.


Abyś mógł wykorzystać ten rodzaj ulgi podatkowej, koniecznie musisz zgromadzić następujące dokumenty:

 • rachunki oraz wiarygodne potwierdzenia wykonania opłat za media (gaz, woda, prąd, ogrzewanie, itp.), w tym np. wyciągi bankowe, potwierdzenia wystawione przez administratora, czy też ostatni pasek płacowy, jeśli Twoje opłaty były odliczane z wynagrodzenia,
 • kserokopie biletów promowych oraz biletów samolotowych,
 • oświadczenie zawierające dane o ewentualnych podróżach samochodem z Norwegii do Polski wraz z podaniem informacji o odległości przebytej trasy, wyrażonej w kilometrach,
 • w sytuacji, gdy w Norwegii użytkowałeś własny samochód w celu dojazdu do miejsca pracy, dołącz również do wniosku oświadczenie zawierające informacje o tym, ile dni przepracowałeś oraz jaka była odległość pomiędzy Twoim miejscem pracy a miejscem tymczasowego zamieszkania.


Druga klasa podatkowa (nor. Skatteklasse 2)

Z tego rodzaju ulgi podatkowej możesz skorzystać w sytuacji, gdy w danym roku podatkowym, którego rozliczenie dotyczy, posiadałeś wraz ze swoim współmałżonkiem stałe zameldowanie w Polsce. Wówczas, stosując drugą klasę podatkową brany jest pod uwagę również dochód współmałżonka, którego wysokość nie może przekroczyć:
 • w roku 2009 – 60 000 NOK (ok. 29 600 PLN),
 • w roku 2010 – 36 440 NOK (ok. 18 600 PLN),
 • w roku 2011 – 39 012 NOK (ok. 20 585 PLN).


Aby móc zastosować tą ulgę podatkową, musisz dołączyć do wniosku takie dokumenty jak:

 • akt ślubu – dokument musi być wydany na druku unijnym albo przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język norweski lub angielski,
 • zaświadczenie o zameldowaniu – w wersji oryginalnej, wydanej przez Urząd Meldunkowy w Urzędzie Miasta lub Gminy, który potwierdza wspólny adres zamieszkania z naszym współmałżonkiem. Dodatkowo, dokument ten należy dołączyć wraz z jego tłumaczeniem przysięgłym na język norweski lub angielski.
 • zaświadczenie o dochodach uzyskanych przez małżonka w rozliczanym przez Ciebie roku podatkowym – w wersji oryginalnej, wydanej w Urzędzie Skarbowym w Polsce. Dodatkowo, dokument ten również należy dołączyć wraz z jego tłumaczeniem przysięgłym na język norweski lub angielski. W sytuacji, gdy nasz współmałżonek jest osobą bezrobotną trzeba dołączyć także zaświadczenie z PUP o posiadaniu statusu osoby  bezrobotnej.


Druga klasa podatkowa – dla osób samotnie wychowujących dzieci

Do drugiej klasy podatkowej w Norwegii mogą należeć również osoby samotnie wychowujące dzieci.

Chcąc skorzystać z tego rodzaju ulgi podatkowej, koniecznie powinieneś dołączyć do wniosku następujące dokumenty:
 • akt urodzenia dziecka – w liczbie zgodnej z liczbą wychowywanych dzieci. Dokument musi być wtstawiony na druku unijnym albo przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język norweski lub angielski.
 • zaświadczenie o zameldowaniu – kserokopia tłumaczenia przysięgłego na język norweski lub angielski dokumentu wydanego przez Urząd Meldunkowy,  który potwierdza wspólny adres zamieszkania wraz z wychowywanymi dziećmi.
 • w sytuacji, gdy dziecko nie ma ukończonych 18 lat, może się okazać potrzebnym również specjalne zaświadczenie sądowe, które potwierdzi wyłączność opieki nad dzieckiem (np. akt rozwodowy).


Ulga podatkowa na warunkach Status Pendler

Jest to ulga podatkowa, o którą możesz się starać, jeżeli w czasie pobytu w Norwegii sam ponosiłeś koszty utrzymania oraz koszty dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pracy.

Do rozliczenia podatku z uwzględnieniem tej ulgi podatkowej należy dołączyć następujące dokumenty:
 • akt ślubu – sporządzony na druku unijnym albo jego tłumaczenie przysięgłe na język norweski lub angielski,
 • rachunki oraz wiarygodne potwierdzenia wykonania opłat za media (gaz, woda, prąd, ogrzewanie, itp.), w tym np. wyciągi bankowe, potwierdzenia wystawione przez administratora, czy też ostatni pasek płacowy, jeśli Twoje opłaty były odliczane z wynagrodzenia,
 • kserokopie biletów samolotowych oraz biletów promowych,
 • oświadczenie zawierające dane o Twoich podróżach samochodem z Norwegii do Polski wraz z podaniem informacji o odległości przebytej trasy, wyrażonej w kilometrach,
 • jeżeli użytkowałeś własny samochód w Norwegii w celu dojazdu do miejsca pracy, dołącz również do wniosku oświadczenie zawierające informacje o tym, ile dni przepracowałeś oraz jaka była odległość pomiędzy Twoim miejscem pracy a miejscem tymczasowego zamieszkania, wyrażona w kilometrach.


Ulga podatkowa dotycząca odprowadzanych odsetek od kredytów hipotecznych

Jeżeli posiadasz status rezydenta w Norwegii i spłacasz kredyt hipoteczny, koniecznie zainteresuj się tą ulgą podatkową. Warunkiem do jej zastosowania jest fakt, aby:
 • Twój dochód w ciągu roku podatkowego, który rozliczasz stanowił co najmniej w 90% dochód uzyskany w Norwegii,
 • nie przebywałeś na terenie Norwegii dłużej niż 183 dni w ciągu całego roku lub dłużej niż 270 dni w przeciągu 3 lat.
 • posiadasz stały norweski numer identyfikacji podatkowej

Dokumenty, które musisz dołączyć do wniosku dotyczącego rozliczenia podatkowego z Norwegii, umożliwiające Ci staranie się o zastosowanie tego rodzaju ulgi to:
 • zaświadczenie o dochodach – w wersji oryginalnej, wydanej w Urzędzie Skarbowym w Polsce. Dodatkowo, dokument ten również należy dołączyć wraz z jego tłumaczeniem przysięgłym na język norweski lub angielski.
 • zaświadczenie z banku o wysokości odprowadzonych odsetek w rozliczanym roku podatkowym – w wersji oryginalnej, wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język norweski lub angielski.
Zaświadczenie z banku musi zawierać następujące informacje:
 • nazwa banku (kredytobiorcy),
 • wysokość, na którą kredyt został zaciągnięty (wysokość zadłużenia względem kredytobiorcy),
 • informacja o rodzaju kredytu – koniecznie musi być oznaczenie, że jest to kredyt hipoteczny,
 • informacja o wysokości już zapłaconych odsetek.


Ulga podatkowa na opiekę nad dziećmi

Jeżeli posiadasz status rezydenta w Norwegii i sprawujesz opiekę nad dziećmi, możesz starać się o ten rodzaj ulgi podatkowej.

Dokumenty, które powinieneś dołączyć do wniosku, aby móc zastosować ulgę podatkową na opiekę nad dziećmi to:
 • poświadczenie ze żłobka lub przedszkola, albo od niani, które informuje o okresie sprawowania opieki nad dzieckiem oraz kosztów poniesionych z tego tytułu. Poza oryginalnym dokumentem, wymagane jest jego przetłumaczenie przysięgłe na język norweski lub angielski.
 • zaświadczenie o dochodach – w wersji oryginalnej, wydanej przez Urząd Skarbowy w Polsce dotyczący roku podatkowego, który chcesz rozliczyć. Dodatkowo, dokument ten należy dołączyć wraz z jego tłumaczeniem przysięgłym na język norweski lub angielski.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o interesującej Cię uldze podatkowej, jaką mógłbyś wykorzystać w celu zwiększenia kwoty odzyskanego podatku, serdecznie prosimy o kontakt z działem obsługi klienta w naszym biurze.

Formularz zwrot podatku

  [pełna treść]
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Jubira F.H.U. moich danych osobowych w celach przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, w szczególności na potrzeby przygotowania dla mnie przez Jubira F.H.U. oferty na odzyskanie podatku. Zostałem poinformowany, iż administratorem moich danych osobowych jest Jubira F.H.U. z siedzibą w Sosnowcu oraz że udostępnienie danych jest dobrowolne. Mam prawo wglądu do treści danych oraz żądania ich poprawienia bądź usunięcia.

Najniższe prowizje netto

Anglia7%Norwegia350 zł
Irlandia7%Holandia7%
Niemcy8,13%Kindergeld8,13%